ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

Факультет романо-германських мов

Код спеціальності – 035.041 Філологія. Германські мови та література (переклад включно)
Освітньо-професійна програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 100 місць
Максимальна кількість державних місць – 48 місць
Вартість навчання за рік – 20 750 грн

Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 30 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 12 500 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Історія України або географія

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Англійська мова
 • Біологія або математика

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2018р.189,94

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 170

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання- 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Обравши навчання на факультеті романо-германських мов у НаУОА, Ви:

 • будете володіти трьома іноземними мовами;
 • отримаєте здатність до глибокого прочитання та критичного аналізу літературних творів;
 • матимете високий рівень іншомовних комунікативних навичок завдяки сучасним підходам до викладання іноземної мови;
 • здобудете досвід міжкультурної комунікації завдяки участі у міжнародних молодіжних програмах;
 • опануєте інноваційні підходи до викладання іноземних мов, комп’ютерні технології та програми для перекладу.

За спеціальністю «Код спеціальності – 035.041 Філологія. Германські мови та література (переклад включно)» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра філології, мови і літератури (англійська, німецька), перекладач;
 • ступінь магістра філології, мови і літератури (англійська, німецька/французька), перекладач;
 • ступінь доктора філософії з філології.

На факультеті романо-германських мов Ви будете вивчати такі дисципліни:

Студенти факультету проходять практики: педагогічну, перекладацьку, виробничу та асистентську.

Після навчання Ви зможете працювати: 

 • перекладачем міжнародних комерційних та державних установ;
 • викладачем провідних університетів України;
 • провідним спеціалістом посольств, міжнародних організацій таких як ООН, НАТО, British Council та ін.;
 • топ-менеджером;
 • вчителем державних та приватних шкіл, училищ;
 • помічником директорів компаній;
 • перекладачем-референтом у фінансовій сфері;
 • асистентом менеджерів та президентів компаній у правничих установах;
 • працівниками ІТ-компаній.

Додаткові можливості:

 • мовні клуби (English Speaking Club, Discussion Club, Singing Group);
 • клуб читачів сучасної літератури;
 • лексикографічна лабораторія LEXILAB;
 • міжнародні програми IREX, Fullbright, Muscie, Erasmus +, Erasmus Mundus;
 • центр складання екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE);
 • центр здачі тестів на міжнародний сертифікат з англійської мови «Longman Pearson Tests»;
 • додаткові сертифікатні програми на вибір для магістрів (“Інновіційні технології навчання іноземних мов”, “Комп’ютеризовані мовні технології”, “Офіс-менеджмент”, “Туризм та готельна індустрія”).

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: українська мова і література, міжнародні відносини, регіональні студії.

Контактна особа:

Інна В’ячеславівна

(067) 376 76 97

inna.piankovska@gmail.com

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Мовні технології» передбачає розширення загальнолінгвістичної студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Адже майбутньому викладачеві-філологу необхідні загальні лінгвістичні знання для того, щоб свідомо орієнтуватися у своєму предметі, розуміти зміни теоретичних положень і підходів до вивчення мови, перебудов у навчальних програмах, уміти правильно оцінити нові досягнення в науці, а також ефективно використати набуті знання.

Основними завданнями вивчення дисциплін блоку є набуття студентами знань про предмет, основні прикладні лінгвістичні завдання, нові тенденції розвитку прикладних лінгвістичних дисциплін, шляхи розвитку навичок практичної діяльності за спеціальністю з використанням мовних технологій.

За результатами навчання дисциплін блоку студенти повинні: сформувати компетенції науково-дослідницької та практичної діяльності, а саме:

загальнопрофесійні:

 • уміти структурувати та інтегрувати знання з різноманітних областей професійної діяльності та володіти здатністю їх творчого застосування та розвитку у процесі вирішення професійних завдань;
 • уміти бачити міждисциплінарні зв’язки дисциплін, які вивчаються, та розуміти їх значення для майбутньої професійної діяльності
 • володіти основами сучасної інформаційної та бібліографічної культури.

науково-дослідні:

 • -уміти висувати гіпотези та послідовно розвивати аргументацію і їх захист;
 • – володіти стандартними методиками пошуку, аналізу, обробки матеріалу дослідження;
 • – оцінювати якість досліджень в певній предметній області, співвіднести нову інформацію з вже відомою, логічно та послідовно представити результати власного дослідження;

загальнолінгвістичні:

 • оволодіти системою лінгвістичних знань прикладних аспектів лінгвістики;

прагматичні:

 • володіти основними композиційно-мовленнєвими формами (опис, оповідь, роздуми, пояснення, аргументація);

інструментальні:

 • набути навички роботи з комп’ютером як засобом отримання, обробки та управління інформацією;
 • уміти працювати з традиційними носіями інформації;
 • навчитися працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах;
 • навчитися працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для вирішення лінгвістичних задач;
 • уміти створювати та редагувати тексти професійного спрямування.

Після завершення курсу студенти повинні: здійснювати пошук чинників, які постійно та універсально діють у всіх мовах, та виявляти загальні закони, до яких можна звести конкретні явища конкретної мови; орієнтуватися в лінгвістичному обґрунтуванні викладання іноземної мови, перекладу, комп’ютерної науки, психології, лексикографії, теорії корпусу, теорії мовного впливу.

З цією метою лінгвістичні навички студентів мають бути сформовані до такого рівня, щоб вони могли: а) володіти уніфікацією та стандартизацією науково-технічної термінології; б) вправно користувалися спеціальними лінгвістичними довідниками та літературою поряд з технічними засобами.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Основи прикладної лінгвістики: корпусна лінгвістика, лінгвістична експертиза;
 • Психолінгвістика;
 • Теорії мовного впливу.

Можливості працевлаштування:

 • лінгвіст-аналітик;
 • консультант з лінгвістичних питань (політичні партії, виборчі дільниці, поліція);
 • спічрайтер.

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Освітній менеджмент» передбачає ознайомлення студентів з головними компонентами теорії викладання у вищому навчальному закладі і на цій основі навчити їх використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання, розкрити студентам сучасні тенденції викладання у вищих навчальних закладах, спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у вищих навчальних закладах, сформувати у студентів під час практичних занять професійно-методичні вміння, необхідні для успішної роботи у вищих навчальних закладах, залучити майбутніх викладачів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня кваліфікації.

Після закінчення вивчення блоку дисциплін студенти повинні знати форми організації та методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі, основні методи та особливості викладання у вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Основи професійної комунікації
 • Сучасні методики викладання іноземних мов
 • Комп’ютерні інформаційні технології в освіті

Можливості працевлаштування:

 • викладач університету;
 • вчитель державних та приватних шкіл, коледжів;
 • провідний спеціаліст у сфері освітніх технологій;
 • менеджер освітніх платформ;
 • радник у міських, районних, обласних відділах освіти, у профільних департаментах МОН України.

Блок дисциплін вільного вибору магістерської спеціалізації «Менеджмент перекладацьких процесів» передбачає передбачає розширення загально-лінгвістичної підготовки студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Цей блок практичних дисциплін скерований на розширення навичок перекладу та керування перекладацькими процесами.

Основними завданнями спеціалізації є:

1) надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в основних етапах, які застосовуються в процесі перекладу;

2) навчити студентів працювати на усіх етапах перекладацького процесу та вміти застосовувати сучасні системи автоматизованого перекладу фахових та нефахових текстів;

3) ознайомити студентів з основними типами, способами творення, структурно-семантичними особливостями, стилістичними та соціолінгвістичними функціями сучасних термінів та вміти оперувати ними під час перекладу.

Студент повинен знати:

 • особливості етапів перекладацької роботи;
 • основні завдання та мету перекладцької роботи;
 • основні відомості про термін, термінологію, терміносистеми;
 • різні види діяльності в рамках процесу перекладу;
 • особливості структури та роботи з КАТ-інструментами.

Студент повинен уміти:

 • працювати з КАТ-інструментами;
 • здійснювати розподіл робіт за етапами перекладацького процесу;
 • виконувати роботи на кожному етапі перекладацького процесу: робота з клієнтами, планування, нормативне редагування, розрахунок годин та проплата для перекладачів та редакторів;
 • створювати бази даних термінів та вміти працювати з ними.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Нормативне редагування перекладу;
 • Комп’ютерні системи автоматизованого перекладу (CAT інструментарій);
 • Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент.

Можливості працевлаштування:

 • менеджер перекладацьких процесів;
 • термінолог;
 • перекладач;
 • редактор перекладів.

Блок дисциплін за вибором замагістерською спеціалізацією «Мовний менеджмент бізнесу та туризму» передбачає навчити студентів використовувати спеціальні методи роботи в офісі і демонструвати прийоми в конкретних ситуаціях з метою розвитку професійного мислення менеджера, аналіз специфіки офіційно-ділового стилю та його використання у процесі соціальної комунікації та текстах ділових документів, ознайомлення із основними поняттями регулювання офіційно-ділових відносин у сфері бізнесу та туризму, методами та правилами ефективного використання ділової англійської мови з метою досягнення успіхів у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення блоку є вивчення ділової лексики у сфері бізнесу та туризму, формування навичок ефективного телефонного спілкування та презентації іноземними мовами, систематизація матеріалу з діловодства в готельній індустрії, вдосконалення навичок студентів у користуванні офісною технікою.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Ефективне телефонне спілкування та презентація
 • Діловодство в готельній індустрії
 • Комп’ютерне забезпечення сучасного офісу

Можливості працевлаштування:

 • перекладач та референт у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • топ-менеджер;
 • адміністратор готелю, туристичної агенції та у сфері бізнесу;
 • помічник директора компанії; асистент менеджерів та президентів компаній у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • провідний спеціаліст посольств, міжнародних організацій (ООН, НАТО, British Council, IT-компаніях та ін.)
+ Про спеціальність

Факультет романо-германських мов

Код спеціальності – 035.041 Філологія. Германські мови та література (переклад включно)
Освітньо-професійна програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 100 місць
Максимальна кількість державних місць – 48 місць
Вартість навчання за рік – 20 750 грн

Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 30 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 12 500 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Історія України або географія

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Англійська мова
 • Біологія або математика

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2018р.189,94

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 170

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання- 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Обравши навчання на факультеті романо-германських мов у НаУОА, Ви:

 • будете володіти трьома іноземними мовами;
 • отримаєте здатність до глибокого прочитання та критичного аналізу літературних творів;
 • матимете високий рівень іншомовних комунікативних навичок завдяки сучасним підходам до викладання іноземної мови;
 • здобудете досвід міжкультурної комунікації завдяки участі у міжнародних молодіжних програмах;
 • опануєте інноваційні підходи до викладання іноземних мов, комп’ютерні технології та програми для перекладу.

За спеціальністю «Код спеціальності – 035.041 Філологія. Германські мови та література (переклад включно)» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра філології, мови і літератури (англійська, німецька), перекладач;
 • ступінь магістра філології, мови і літератури (англійська, німецька/французька), перекладач;
 • ступінь доктора філософії з філології.

На факультеті романо-германських мов Ви будете вивчати такі дисципліни:

Студенти факультету проходять практики: педагогічну, перекладацьку, виробничу та асистентську.

Після навчання Ви зможете працювати: 

 • перекладачем міжнародних комерційних та державних установ;
 • викладачем провідних університетів України;
 • провідним спеціалістом посольств, міжнародних організацій таких як ООН, НАТО, British Council та ін.;
 • топ-менеджером;
 • вчителем державних та приватних шкіл, училищ;
 • помічником директорів компаній;
 • перекладачем-референтом у фінансовій сфері;
 • асистентом менеджерів та президентів компаній у правничих установах;
 • працівниками ІТ-компаній.

Додаткові можливості:

 • мовні клуби (English Speaking Club, Discussion Club, Singing Group);
 • клуб читачів сучасної літератури;
 • лексикографічна лабораторія LEXILAB;
 • міжнародні програми IREX, Fullbright, Muscie, Erasmus +, Erasmus Mundus;
 • центр складання екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE);
 • центр здачі тестів на міжнародний сертифікат з англійської мови «Longman Pearson Tests»;
 • додаткові сертифікатні програми на вибір для магістрів (“Інновіційні технології навчання іноземних мов”, “Комп’ютеризовані мовні технології”, “Офіс-менеджмент”, “Туризм та готельна індустрія”).

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: українська мова і література, міжнародні відносини, регіональні студії.

Контактна особа:

Інна В’ячеславівна

(067) 376 76 97

inna.piankovska@gmail.com

+ Мовні технології

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Мовні технології» передбачає розширення загальнолінгвістичної студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Адже майбутньому викладачеві-філологу необхідні загальні лінгвістичні знання для того, щоб свідомо орієнтуватися у своєму предметі, розуміти зміни теоретичних положень і підходів до вивчення мови, перебудов у навчальних програмах, уміти правильно оцінити нові досягнення в науці, а також ефективно використати набуті знання.

Основними завданнями вивчення дисциплін блоку є набуття студентами знань про предмет, основні прикладні лінгвістичні завдання, нові тенденції розвитку прикладних лінгвістичних дисциплін, шляхи розвитку навичок практичної діяльності за спеціальністю з використанням мовних технологій.

За результатами навчання дисциплін блоку студенти повинні: сформувати компетенції науково-дослідницької та практичної діяльності, а саме:

загальнопрофесійні:

 • уміти структурувати та інтегрувати знання з різноманітних областей професійної діяльності та володіти здатністю їх творчого застосування та розвитку у процесі вирішення професійних завдань;
 • уміти бачити міждисциплінарні зв’язки дисциплін, які вивчаються, та розуміти їх значення для майбутньої професійної діяльності
 • володіти основами сучасної інформаційної та бібліографічної культури.

науково-дослідні:

 • -уміти висувати гіпотези та послідовно розвивати аргументацію і їх захист;
 • – володіти стандартними методиками пошуку, аналізу, обробки матеріалу дослідження;
 • – оцінювати якість досліджень в певній предметній області, співвіднести нову інформацію з вже відомою, логічно та послідовно представити результати власного дослідження;

загальнолінгвістичні:

 • оволодіти системою лінгвістичних знань прикладних аспектів лінгвістики;

прагматичні:

 • володіти основними композиційно-мовленнєвими формами (опис, оповідь, роздуми, пояснення, аргументація);

інструментальні:

 • набути навички роботи з комп’ютером як засобом отримання, обробки та управління інформацією;
 • уміти працювати з традиційними носіями інформації;
 • навчитися працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах;
 • навчитися працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для вирішення лінгвістичних задач;
 • уміти створювати та редагувати тексти професійного спрямування.

Після завершення курсу студенти повинні: здійснювати пошук чинників, які постійно та універсально діють у всіх мовах, та виявляти загальні закони, до яких можна звести конкретні явища конкретної мови; орієнтуватися в лінгвістичному обґрунтуванні викладання іноземної мови, перекладу, комп’ютерної науки, психології, лексикографії, теорії корпусу, теорії мовного впливу.

З цією метою лінгвістичні навички студентів мають бути сформовані до такого рівня, щоб вони могли: а) володіти уніфікацією та стандартизацією науково-технічної термінології; б) вправно користувалися спеціальними лінгвістичними довідниками та літературою поряд з технічними засобами.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Основи прикладної лінгвістики: корпусна лінгвістика, лінгвістична експертиза;
 • Психолінгвістика;
 • Теорії мовного впливу.

Можливості працевлаштування:

 • лінгвіст-аналітик;
 • консультант з лінгвістичних питань (політичні партії, виборчі дільниці, поліція);
 • спічрайтер.
+ Освітній менеджмент

Блок дисциплін за вибором за магістерською спеціалізацією «Освітній менеджмент» передбачає ознайомлення студентів з головними компонентами теорії викладання у вищому навчальному закладі і на цій основі навчити їх використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання, розкрити студентам сучасні тенденції викладання у вищих навчальних закладах, спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у вищих навчальних закладах, сформувати у студентів під час практичних занять професійно-методичні вміння, необхідні для успішної роботи у вищих навчальних закладах, залучити майбутніх викладачів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня кваліфікації.

Після закінчення вивчення блоку дисциплін студенти повинні знати форми організації та методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі, основні методи та особливості викладання у вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Основи професійної комунікації
 • Сучасні методики викладання іноземних мов
 • Комп’ютерні інформаційні технології в освіті

Можливості працевлаштування:

 • викладач університету;
 • вчитель державних та приватних шкіл, коледжів;
 • провідний спеціаліст у сфері освітніх технологій;
 • менеджер освітніх платформ;
 • радник у міських, районних, обласних відділах освіти, у профільних департаментах МОН України.
+ Менеджмент перекладацьких процесів

Блок дисциплін вільного вибору магістерської спеціалізації «Менеджмент перекладацьких процесів» передбачає передбачає розширення загально-лінгвістичної підготовки студента, а також поглиблене вивчення проблем, які не могли бути висвітленими в попередніх курсах, ознайомлення з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства, і особливо, застосування лінгвістичних знань на практиці. Цей блок практичних дисциплін скерований на розширення навичок перекладу та керування перекладацькими процесами.

Основними завданнями спеціалізації є:

1) надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в основних етапах, які застосовуються в процесі перекладу;

2) навчити студентів працювати на усіх етапах перекладацького процесу та вміти застосовувати сучасні системи автоматизованого перекладу фахових та нефахових текстів;

3) ознайомити студентів з основними типами, способами творення, структурно-семантичними особливостями, стилістичними та соціолінгвістичними функціями сучасних термінів та вміти оперувати ними під час перекладу.

Студент повинен знати:

 • особливості етапів перекладацької роботи;
 • основні завдання та мету перекладцької роботи;
 • основні відомості про термін, термінологію, терміносистеми;
 • різні види діяльності в рамках процесу перекладу;
 • особливості структури та роботи з КАТ-інструментами.

Студент повинен уміти:

 • працювати з КАТ-інструментами;
 • здійснювати розподіл робіт за етапами перекладацького процесу;
 • виконувати роботи на кожному етапі перекладацького процесу: робота з клієнтами, планування, нормативне редагування, розрахунок годин та проплата для перекладачів та редакторів;
 • створювати бази даних термінів та вміти працювати з ними.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови;
 • Спецкурс з другої іноземної мови;
 • Спецкурс з третьої іноземної мови;
 • Нормативне редагування перекладу;
 • Комп’ютерні системи автоматизованого перекладу (CAT інструментарій);
 • Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент.

Можливості працевлаштування:

 • менеджер перекладацьких процесів;
 • термінолог;
 • перекладач;
 • редактор перекладів.
+ Мовний менеджмент бізнесу та туризму

Блок дисциплін за вибором замагістерською спеціалізацією «Мовний менеджмент бізнесу та туризму» передбачає навчити студентів використовувати спеціальні методи роботи в офісі і демонструвати прийоми в конкретних ситуаціях з метою розвитку професійного мислення менеджера, аналіз специфіки офіційно-ділового стилю та його використання у процесі соціальної комунікації та текстах ділових документів, ознайомлення із основними поняттями регулювання офіційно-ділових відносин у сфері бізнесу та туризму, методами та правилами ефективного використання ділової англійської мови з метою досягнення успіхів у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення блоку є вивчення ділової лексики у сфері бізнесу та туризму, формування навичок ефективного телефонного спілкування та презентації іноземними мовами, систематизація матеріалу з діловодства в готельній індустрії, вдосконалення навичок студентів у користуванні офісною технікою.

Навчальні дисципліни:

 • Спецкурс з англійської мови
 • Спецкурс з другої іноземної мови
 • Спецкурс з третьої іноземної мови
 • Ефективне телефонне спілкування та презентація
 • Діловодство в готельній індустрії
 • Комп’ютерне забезпечення сучасного офісу

Можливості працевлаштування:

 • перекладач та референт у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • топ-менеджер;
 • адміністратор готелю, туристичної агенції та у сфері бізнесу;
 • помічник директора компанії; асистент менеджерів та президентів компаній у готельній, туристичній сфері та сфері бізнесу;
 • провідний спеціаліст посольств, міжнародних організацій (ООН, НАТО, British Council, IT-компаніях та ін.)

Відгуки випускників

Вивчення відмінювання дієслів у латинській мові до світанку, сторінки (!) вправ з іноземних мов (англійської, німецької та італійської), практична фонетика 🙂 Семінари, посиденьки у парку, TGIF… Cтільки було вивчено, виконано, продекламовано…Так багато найщирішого сміху, найяскравіших усмішок і водночас найгіркіших сліз 😉 Я часто згадую свою альма-матер та тих чарівних людей, яких я зустріла у її стінах. Вивчати англійську після школи, де не зверталась увага ні на вимову, ні на вільне мовлення, було складно. Але з допомогою викладачів факультету вдалося все! (ну чи майже все 😉 Я дуже сумую, справді. Щодо моєї роботи, то тут історія злегка парадоксальна. Пам’ятаю, як на семінарі з методики викладання, коли нас запитали, чи бачимо ми себе викладачами у майбутньому, я різко відповіла, що ні, не бачу, займатимусь всім чим завгодно,але точно не вчителюватиму. Пройшло два роки з того моменту. Ось уже рік я працюю вчителем англійської у одній з львівських компаній. І я обожнюю те, що я роблю! Викладати мову – надзвичайно цікаво! Мені довподоби вивчення нових методик та їх застосування на заняттях. А скільки всього можна використовувати у класі завдяки новітнім технологіям та медіа…Голова йде обертом від ідей та бажання всі їх втілити 🙂
Великим поштовхом та прикладом для мене були Інна В’ячеславівна, Тетяна Михайлівна, Аліса Сергіївна…Всіх і не перерахувати. Ці викладачі продемонстрували, що вчитель – не лише той, хто повчає, подає матеріал, інструктує. Вчитель – це друг, підтримка, мотивація, натхнення. Кожного дня я працюю, аби стати таким професіоналом, як ви.
Дякую усім, хто так чи інакше вплинув на моє особистісне та професійне становлення!
Я дуже сумую. Особливо, коли приходить осінь. Бо в Острозі вона – воістину чарівна.

Літвінчук Юлія
учитель англійської мови
Рік випуску – 2015


Навчання на факультеті РГМ дало можливість не лише розвинути мої здібності, але й відкрити нові. Постійна необхідність шукати нові шляхи вирішення проблем допомогла успішно навчатися і здобути професію, про яку я завжди мріяла

Світлана Пардус
помічник генерального консула, менеджер з операцій у посольстві США в Україні, м. Київ, Україна
Рік випуску – 2006


Надзвичайно вдячна академії та рідному факультету за знання та досвід, отримані під час навчання та викладання. Шукаючи роботу за спеціальністю в Канаді, без проблем здобула ліцензію на викладання завдяки рівню кваліфікації, що здобула в ОА 3

Алла Мисько
провідний співробітник Відділу міжнародного розвитку м. Едмонтон, Канада
Рік випуску – 2005


Навчання на факультеті РГМ, безумовно, було новим і білим аркушем мого дорослого життя. Це були нові обличчя, нові знайомства, які згодом переросли в тісні та щирі дружні стосунки…це була дорога в доросле життя. З посмішкою згадую найулюбленіших своїх викладачів і ті невимушені моменти, коли нам не просто «втовкмачували» граматичні конструкції та синонімічні ряди романо-германських мов, а ненав’язливо готували нас до дорослого життя з усіма його як то кажуть up and down moments. Дякую всім всім всім, хто був причетний до життєдіяльності факультету РГМ, за чудові роки та незабутні моменти.
P.S. Кожного разу,коли відвідую академію і заходжу в корпус, де навчалась, вмить «молодію» на років так 10-15 і душа сміється…

Шевчук Людмила
перекладач VoxUkraine, приватний підприємець
Рік випуску – 2004


НаУ “ОА” – особливе для мене місце. Пам’ятаю, наскільки вражена була особливим, ледве вловимим духом, що витав у коридорах та аудиторіях академії, дух Науки – я б охарактеризувала його так. Там хотілося вчитися, хотілося відкривати для себе Світ. Саме в НаУ “ОА” я пізнала кілька простих життєвих істин, навчилася ставити цілі й досягати їх, я знайшла справжніх друзів, знайшла мудрих наставників, знайшла себе. Це місце, куди я завжди повертатимусь з усмішкою і вдячністю.

Муль Тетяна
письменниця, авторка книжок “Жменька слів для доброго настрою” (2014) та “Жила-була Я!” (2016), співзасновниця Першого українодівочого сайту гарного настрою “Каралєвна”
Рік випуску – 2004


Дякую Острозькій академії і факультету романо-германських мов за те, що підготували до дорослого професійного життя, навчили думати і заклали здорові амбіції. Навички опанування мов, нових областей знань і практика предметної аналітики дозволили реалізувати себе у нових цікавих технологічних нішах

Харчишин Олексій
CEO at The App Solutions LLC, board member at Digital Future
Рік випуску – 2005